Privacyreglement, huisreglement en klachtenregeling

 

Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw fysiotherapeut, een registratie bijgehouden van uw medische-, behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) van toepassing.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Verordening, een aantal regels vastgelegd:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien de patiënt jonger dan 16 jaar is, dient er voor de behandelovereenkomst schriftelijk toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.
 • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Vergoeding

Bastion Fysio & Fit heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent, dan gelden de tarieven volgens de prijslijst. U vindt de actuele tarieven in de wachtruimte. 
Het kan zijn dat het voor uw behandeling van belang is dat er verband- en/of hulpmiddelen (zoals tape, beschermende hulpmiddelen) worden gebruikt. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Uw therapeut zal de kosten hiervan aan u kenbaar maken.

 1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut van Bastion Fysio & Fit.
 2. De patiënt draagt er zorg voor dat de fysiotherapeut op de hoogte is van de juiste zorgverzekeringsgegevens.
 3. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de controle van het verzekeringsrecht op zijn behandelingen, naast de mogelijkheid van de fysiotherapeut om deze gegevens in te zien.
 4. Alle niet of niet geheel vergoedde behandelingen komen te allen tijden voor rekening van de patiënt.
 5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het volledige tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening gebracht.
 6. Indien de patiënt, na herinnering, verzuimt tot betaling over te gaan, dan is Bastion Fysio & Fit gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
  Huisreglement

  Behandelovereenkomst

  Bij de eerste afspraak met uw fysiotherapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst) is van toepassing. Dit is de overeenkomst tussen de fysiotherapeut en de patiënt met rechten en plichten. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy, recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlenerschap.
  Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst. 

  Wanneer u een afspraak met één van de therapeuten hebt, neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt door uw therapeut zelf opgehaald. Mocht u langer dan 10 minuten zitten te wachten, meldt u dan bij de praktijkassistente. Wij verzoeken u op tijd te komen voor uw afspraak. 

  Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, dient u dat minstens 24 uur van te voren te melden, bij voorkeur per telefoon (na kantoortijden kunt de voicemail inspreken) of per email of whatsapp. Een niet afgezegde afspraak zal in rekening worden gebracht (100% van het tarief zoals vermeld in de tarievenlijst op de balie). 

  U dient bij de eerste afspraak, of anders zo snel mogelijk daarna, een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen, zodat wij uw burgerservicenummer (BSN) kunnen noteren. 

  Wij stellen het zeer op prijs als u gewassen/hygiënisch op uw afspraak komt.

  Bij elke behandeling verzoeken wij u een badlaken en afsprakenkaartje mee te willen nemen. Indien u in de oefenzaal traint, verzoeken wij u passende kleding en schone non-marking (sport)schoenen te dragen.

  Apparaten en oefenmaterialen moeten zorgvuldig worden gebruikt en schoon achtergelaten worden.

  Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en / of buiten het pand.

  Onze praktijk is een openbare ruimte, roken is dan ook niet toegestaan.

  De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet hebben gehouden aan de instructies van het personeel.

  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.

  Klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. De folder hierover is te vinden in de wachtruimte.

  Klachtenregeling

  Al onze medewerkers doen hun uiterste best om u tevreden te stellen. We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u dat aan ons kenbaar maakt, wanneer u niet tevreden bent. Het biedt ons namelijk niet alleen de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, maar biedt ook de mogelijkheid om de kwaliteit en klantgerichtheid van onze praktijk te verbeteren.

  Er bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de betrokken fysiotherapeut. We hopen dat een persoonlijk gesprek tot een bevredigende oplossing leidt. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer u de klacht liever niet aan de betrokken fysiotherapeut voorlegt, kan de klacht bij een andere medewerker of praktijkhouder ingediend worden.

  Uiteraard wordt elke klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Elke actie naar aanleiding van de klacht zal in goed overleg genomen worden.

  U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. We zullen u op de hoogte houden van de status van de afhandeling van de klacht.

  Wij wijzen u op het tijdig indienen van de klacht, zodat snel en adequaat aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Wanneer de klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen wij deze helaas niet meer in behandeling nemen.

  Wij dragen zorg voor een registratie van het aantal klachten die ingediend zijn, de aard van de ingediende klacht alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

  Wij zorgen ervoor dat uw klacht in ieder geval binnen 6 weken naar ieders tevredenheid is afgehandeld.